De aarde empoweren: Live Nation Charter voor Ecologische Duurzaamheid:
Live Nation Entertainment is het grootste live-entertainmentbedrijf ter wereld dat bestaat uit wereldwijde marktleiders: Ticketmaster, Live Nation-ontmoetingsplaatsen, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media en Sponsorship en Artist Nation Management.
Live Nation Entertainment heeft het vermogen om levens te veranderen. We geloven dat het empoweren van anderen door middel van muziek een van de manieren is waarop we het grootste verschil in de wereld kunnen maken. Dit geldt voor onze benadering van duurzaamheid; 'Empowering the Earth (De aarde empoweren)' is onze aanpak om onze impact op het milieu te verminderen.
We doen een beroep op het milieu om live-evenementen van wereldklasse te creëren. We zijn de oppassers van het milieu waar onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen plaatsvinden; het kader speelt een integraal onderdeel in het creëren van de unieke sfeer die een blijvende herinnering achterlaat bij de fans.
We zullen leiderschap tonen over klimaatmaatregelen door het stellen van wetenschappelijk gefundeerde doelen die ervoor zorgen dat onze broeikasgasemissiereductie (BKG-emissiereductie) wordt afgestemd op de toezeggingen die tijdens de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering (UNFCCC) zijn gedaan. Hierdoor zullen we bijdragen aan het niveau van decarbonisatie dat nodig is om de temperatuurstijging op aarde onder 1,5 graden Celsius te houden in vergelijking met pre-industriële temperaturen, zoals uiteengezet in het evaluatieverslag van 2018 van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC).
De positie van Live Nation over klimaatverandering
Klimaatverandering is momenteel reëel en vindt plaats. De concentratie CO2 in de lucht heeft een nieuw recordniveau bereikt Extreme weersomstandigheden zijn in frequentie en intensiteit toegenomen en hebben de levens van velen beïnvloed. Deze en andere milieuproblemen, zoals verlies van biodiversiteit, luchtverontreiniging, stijging van de zeespiegel en verzuring van de oceaan, tonen aan dat menselijke acties onbedoeld de aarde in een minder gastvrije toestand brengen. Op grond van het catastrofale verlies aan biodiversiteit, zoals gerapporteerd in het Living Planet Report, stelt het IPCC het tijdschema vast voor dringende maatregelen om opwarming te beperken, vergroot publiek bewustzijn en protesten om overheidsmaatregelen te vereisen, en is de noodzaak voor overheden, bedrijven, organisaties en individuen om samen te werken om onze broeikasgasemissies te verminderen duidelijker dan ooit tevoren.
Als 's werelds leider in live entertainment hebben we de verantwoordelijkheid om de live muziekervaring nog generaties lang te behouden en een geweldige kans om ons platform te gebruiken om wereldwijde milieuacties te inspireren.
We zullen ons inzetten voor de vermindering van de impact van onze ontmoetingsplaatsen en festivals op het milieu om ervoor te zorgen dat we verantwoordelijke wereldburgers zijn, door zorg te dragen voor de gemeenschappen waarin we actief zijn en ons steentje bij te dragen om de meest schadelijke gevolgen van wereldwijde klimaatverandering in te dammen.
We zullen gebruik maken van het creatieve ethos van onze industrie om onze fans, medewerkers, artiesten en industrie te motiveren en te inspireren om kleine maar krachtige maatregelen te nemen voor het milieu tijdens onze evenementen en daarbuiten.
En we zullen duurzaamheid gebruiken als een manier om als bedrijf te blijven innoveren en waarde te creëren.
Deze Charter is:
Een verenigende visie die het tot nu toe gedane werk zal kapitaliseren en versnellen en het op een gemeenschappelijk duurzaamheidsdoel zal afstemmen, door onze inspanningen van incrementele verandering naar spelverandering te brengen.
Een ambitieuze maar bruikbare reeks doelstellingen. We zullen onze inspanningen en doelen afstemmen op de recentelijkste vastgestelde wereldwijde normen en regelingen zoals de United Nations Sustainable Development Goals en Science Based Targets Initiative
Een inspirerend en openbaar engagement platform dat het beste uit livemuziek, cultuur, merken, onderwijs en wetenschap samenbrengt om oplossingen voor klimaatverandering aan te dragen en te inspireren in de industrie, bij onze werknemers en de miljoenen fans die onze poorten doorkomen.
Aanpak
We hebben acht prioritaire gebieden geïdentificeerd die deel uitmaken van ons duurzaamheidswerk: emissies en energie, gebruik van hulpbronnen en afval (inclusief plastic), water, voedsel, publieke betrokkenheid, inkoop, vervoer en lokale gevolgen. Elk gebied wordt beoordeeld in de context van duurzame ontwikkeling en bijdrage aan de relevante VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling1
Broeikasgasemissies
In 2019 zullen we op alle door Live Nation gerunde ontmoetingsplaatsen en live evenementen de broeikasgasemissies meten met als doel om wetenschappelijk gefundeerde doelen te stellen die ervoor zorgen dat onze broeikasgasemissiereductie (BKG-emissiereductie) wordt afgestemd op de aanbevelingen zoals uiteengezet in het evaluatieverslag van 2018 van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC).
Hiermee kunnen we jaarlijkse reductiedoelstellingen vaststellen om te voldoen aan onze overkoepelende doelstelling om voor 2030 te streven naar een daling van de drempelwaarden 1 en 2 van de broeikasgasemissies met 50 %.
1 Elf van de zeventien Sustainable Development Goals zijn direct relevant voor live muziekevenementen en worden hieronder vermeld: 3 - Gezondheid en Welzijn, 4 - Kwaliteitsonderwijs, 6 - Drinkbaar water en sanitaire voorzieningen, 7 - Betaalbare en schone energie, 9 Industrie, 11 - Duurzame steden en gemeenschappen, 12 - Verantwoorde consumptie en productie, 13 - Klimaatmaatregelen, 14 - Leven onder water, 15 - Leven op het land en 17 - Partnerschap voor de doelen.
Energie
We beschouwen de snelle overgang naar een koolstofarme economie als dringend.
Ons doel is dat alle door ons gerunde ontmoetingsplaatsen, kantoren en live evenementen worden voorzien van 100% hernieuwbare energie. Onze gebouwen en ontmoetingsplaatsen zullen functioneren volgens gecertificeerde normen voor energie-efficiëntie.
In de komende 10 jaar zullen we het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen vergroten en investeren in maatregelen voor energie-efficiëntie en certificering. We zullen partners en leveranciers selecteren die ons kunnen helpen ons doel te bereiken en die innovatie ondersteunen en nieuwe technologieën testen.
Efficiënt gebruik van hulpbronnen en afval
Live Nation zal prioriteit geven aan afvalvermindering, gevolgd door hergebruik en daarna recycling, terugwinning en verwijdering van energie.
We streven ernaar dat al onze vestigingen, ontmoetingsplaatsen en evenementen geen enkel afval naar de stortplaats brengen en een percentage materiaalherstel van 50% (of hoger) bereiken tegen 2030, in overeenstemming met lokale en nationale vereisten.
We zullen nauwkeurig verslag doen van ons afval en samen met onze aannemers afvalbeheerplannen ontwikkelen.  We zullen op onze ontmoetingsplaatsen en evenementen gesloten beheersystemen voor afvalverwerking creëren en de ontwikkeling van een circulaire economie ondersteunen.
Plastic
We zullen uiterlijk in 2021 de verkoop stopzetten van plastic voor eenmalig gebruik op de door ons gerunde ontmoetingsplaatsen en evenementen. Alle elementen die daarna worden gebruikt, moeten herbruikbaar, hernieuwbaar, gecertificeerd composteerbaar zijn of, indien dit onvermijdelijk is, gemaakt zijn uit ten minste 30% gerecycleerde inhoud.
Dit omvat recipiënten, bestek, borden, kopjes, flessen, servies, zakjes, roerders, rietjes.
We zullen beschikbare plastic alternatieven onderzoeken en onze partners op hetzelfde doel afstemmen. We zullen een inkoopbeleid implementeren dat prioriteit geeft aan:
Hergebruik boven eenmalig gebruik
Hernieuwbare boven eindige hulpbronnen
Gecertificeerde composteerbare producten wanneer commerciële compostfaciliteiten bestaan
Het prioriteren van producten met de hoogste gerecycleerde inhoud die beschikbaar zijn, ten minste 30%
Water
We zullen goede toegang tot drinkbaar water van hoge kwaliteit op onze ontmoetingsplaatsen en live evenementen bieden, waterafval verminderen en gebieden met een hoog risico identificeren, die beperkingen van waterverbruik vereisen.  We zullen onderzoeken hergebruik van grijs water onderzoeken en innovatie op dit gebied ondersteunen.
Voedsel
We beschouwen industriële voedselproductie en -verspilling als een milieuprobleem.  We zullen de koolstofimpact van voedsel erkennen en samenwerken met onze leveranciers om voedsel te verkrijgen met de hoogst mogelijke normen voor dierenwelzijn. Kwaliteit en gezonde voeding aan onze klanten bieden is een prioriteit.
We zullen de hoeveelheid verspild voedsel minimaliseren en optimaal gebruikmaken van compostfaciliteiten.
Betrokkenheid
Onze duurzaamheidsdoelstellingen worden duidelijk en transparant naar ons publiek gecommuniceerd en we gebruiken onze positie en ons bereik om met onze klanten in contact te komen om het bewustzijn van milieukwesties te vergroten. We zullen contact nemen en samenwerken met lokale en nationale instellingen en organisaties op milieugebied   We zullen deelnemen aan duurzaamheidsgesprekken binnen de industrie en daarbuiten om de beste praktijken te delen en van anderen te leren.
Partnerschappen en inkoop
We zullen samenwerken met onze toeleveringsketen, partners en opdrachtgevers om gedeelde duurzaamheidsdoelen te bereiken
We zullen rekening houden met de volledige levenscyclus van de producten die we inkopen en maken de ontwikkeling van nieuwe markten mogelijk ter ondersteuning van duurzame producten.
Vervoer
Het is belangrijk dat al onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen goede verbindingen met het openbaar vervoer hebben en we zullen samenwerken met leveranciers en lokale autoriteiten om het gebruik van duurzaam vervoer zoals bus, tram, trein, touringcars en fietsen aan te moedigen. Voor onvermijdelijke, negatieve gevolgen zullen we positieve effecten erkennen, meten en creëren om deze in evenwicht te brengen en promoten we dit bij onze doelgroep, artiesten, leveranciers en aannemers.
Lokale effecten 
Ecologie - Elke ontmoetingsplaats en -site heeft zijn eigen unieke kenmerken, en ontwerpen worden voorbereid om rekening te houden met ecologisch gevoelige gebieden of artefacten van erfgoed of culturele betekenis. We zullen in alle lokale omstandigheden werken en beoordelingen betreffende milieu- of biodiversiteitseffecten uitvoeren, indien nodig, om de lokale flora en fauna te beschermen bij de organisatie van onze evenementen.
Geluid en licht - We zullen werken aan het minimaliseren van de impact van lawaai en lichthinder van onze evenementen.
Lokale gemeenschap - We ondersteunen lokale liefdadigheidsinstellingen en creëren waar mogelijk lokale werkgelegenheid. We zullen ons inzetten om de economische impact van onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen op de lokale gebieden te meten.
Welzijn - We zullen zorgen voor de gezondheid en het welzijn van alle medewerkers en bezoekers.
Beheer
Het duurzaamheidsbeleid zal centraal in elk land worden beheerd en individueel worden ontwikkeld, waarbij met elk team capaciteit wordt opgebouwd om duurzaamheid in onze planning en activiteiten centraal te houden.
Elk deelnemend land zal een milieubeheersysteem en een actieplan ontwikkelen, waarin de maatregelen worden beschreven die zullen worden genomen om onze doelstellingen te bereiken.
In 2019 zullen we bij aanvang onze ecologische voetafdruk meten met een standaardbenadering en deze gebruiken om parameters en doelstellingen vast te stellen, waar we elk jaar naar toe zullen werken. We zullen onze voortgang op transparante wijze volgen, meten en delen, en proberen om jaarlijkse rapporten te publiceren. We zullen waar nodig deelnemen aan certificeringsregelingen.
We zullen (positieve en negatieve) ervaringen delen over wijzigingen die we aanbrengen, door de beste praktijken te delen en van elkaar te leren. 
We zullen ons voortdurend blijven ontwikkelen.

 

Empowering the Earth: Live Nation Environmental Sustainability Charter

Live Nation Entertainment is the world’s leading live entertainment company comprised of global market leaders: Ticketmaster, Live Nation Concerts, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media and Sponsorship, and Artist Nation Management.

Live Nation Entertainment has the power to change lives. We believe that empowering others through music is one of the ways we can make the biggest difference in the world. This applies to our approach to sustainability; ‘Empowering the Earth’ is our approach to reduce our environmental impacts.

We rely on the environment to create world class live events. We are stewards of the environment where our venues and live events are based, the setting plays an integral part in creating the unique atmosphere that forms lasting memories for fans.

We will demonstrate leadership on climate action by setting science-based targets which will ensure our greenhouse gas emission (GHG) reductions are aligned with the commitments made in the UNFCCC’s Paris Agreement. This will ensure we are contributing toward the level of decarbonisation required to keep the global temperature increase below 1.5 degrees Celsius, compared to pre-industrial temperatures, as set out in the 2018 Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Live Nation Position on Climate Change

Climate change is real and happening right now. The levels of CO2e in the air are the highest on record. Extreme weather events have increased in their frequency and intensity and have impacted the lives of many. This and other environmental issues such as biodiversity loss, air pollution, sea level rise and ocean acidification are showing that human actions are inadvertently moving the earth into a less hospitable state. With catastrophic losses in biodiversity reported in the Living Planet Report, the IPCC setting out the timescale for urgent action to limit warming, increased public awareness and protests demanding government action, the need for governments, businesses, organisations and individuals to work together to reduce our greenhouse gas emissions is more evident than ever before.

As the world’s leader in live entertainment, we have a responsibility to preserve the live music experience for generations to come and a tremendous opportunity to use our platform to inspire global environmental action.

We will work to reduce the environmental impact of our venues and festivals to ensure we are being responsible global citizens, taking care of the communities where we operate, and doing our part to curb the most harmful impacts of global climate change.

We will leverage our industry’s creative ethos, motivate and inspire our fans, employees, artists, and industry to take small but powerful steps for the environment at our events and beyond.

And we will leverage sustainability as a way to continue to innovate and drive value for our business.

This Charter is:

• A unifying vision that will capitalize on and accelerate the work that has been done to date and align toward a common sustainability purpose, taking our efforts from incremental to game changing.

• An aspirational but actionable set of goals. We will align our efforts and goals to the most currently established global standards and frameworks like the United Nations Sustainable Development Goals and Science Based Targets Initiative

• An inspirational and public engagement platform that brings together the best of live music, culture, brands, education, and science to address and inspire solutions to climate change among the industry, our employees and the millions of fans that come through our gates.

 

Approach

We have identified eight priority areas that make up our sustainability work: emissions and energy, resource use and waste (including plastic), water, food, public engagement, procurement, transport, and local impacts. Each area has been assessed in the context of their impact on, and contribution to, the relevant UN Sustainable Development Goals*.

Greenhouse Gas Emissions

In 2019 all Live Nation owned and operated venues and live events will measure their greenhouse gas emissions with the goal of setting science-based targets which will ensure our greenhouse gas emission (GHG) reductions are aligned with the recommendations laid out in the 2018 Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

This will enable us to set annual reduction targets to meet our overarching goal of a 50% reduction in scope 1 and 2 greenhouse gas emissions by 2030.


Energy

We see the rapid transition to a low carbon economy as urgent.

Our aim is for all of our owned and operated venues and offices and live events to be powered by 100% renewable energy. Our buildings and venues will operate to certified energy efficiency standards.

Over the next 10 years we will increase the share of energy from renewable sources and invest in energy efficiency measures and certification. We will select partners and suppliers who can help us achieve our goal and support innovation and test new technologies.

 

Resource Efficiency and Waste

Live Nation will prioritize waste reduction, followed by reuse and then recycling, energy recovery and disposal.

We aim for all of our offices, venues and events to be zero waste to landfill and achieve a 50% (or higher) material recovery rate by 2030, considering local and national prerequisites.

We will accurately report on our waste and develop waste management plans with our contractors. We will create closed loop waste management systems at our venues and events and support the development of a circular economy.

 

Plastic

We will phase out the sale of single use plastics at our owned and operated venues and events by 2021 at the latest. All items used thereafter must be either reusable, renewable, certified compostable or if unavoidable made from at least 30% recycled content.

This includes sampling containers, cutlery, plates, cups, bottles, serve-ware, sachets, stirrers, straws.

We will explore available plastic alternatives and align our partners towards the same goal.

We will implement a sourcing policy that prioritizes:

• Reuse over single use

• Renewable over finite resources

• Certified compostable products where commercial compost facilities exist

• Prioritize products with highest recycled content available at least 30%

 

Water

We will provide good access to quality potable water at our venues and live events, reduce water waste and identify high risk areas that require restrictions on water consumption. We will explore reusing grey water and support innovation in this area.

 

Food

We see industrial food production and wastage as an environmental issue. We will acknowledge the carbon impact of food and work with our suppliers to source food with the highest standards of animal welfare possible. Offering quality and healthy food to our customers is a priority.

We will minimize the amount of food that goes to waste and make best use of composting facilities.

 

Engagement

Our sustainability aims will be clearly and transparently communicated to our audience and we will use our position and reach to engage with our customers to raise awareness of environmental issues. We will connect and collaborate with local and national environmental causes and organizations. We will participate in sustainability conversations within the industry and beyond to share best practice and learn from others.

 

Partnerships and Procurement

We will work with our supply chain, partners and sponsors towards shared sustainability goals.

We will consider the full lifecycle of the products we procure and enable the development of new markets to support sustainable products.

 

Transport

It is important that all our venues and live events have good public transport links and we will work with suppliers and local authorities to encourage the use of sustainable transport such as bus, tram, train, coach travel and cycling. For unavoidable negative impacts we will recognise, measure and create positive impacts to balance it and promote this to our audience, artists, suppliers and contractors.

 

Local Impacts

Ecology - Every venue and site has its own unique features and designs are prepared to take into account any ecologically sensitive areas or artefacts of heritage or cultural significance.

We will work within any local conditions and carry out environmental or biodiversity impact assessments if required to protect local flora and fauna while holding our events.

Noise and Light - We will work to minimise the impact of noise and light pollution of our events.

Local Community - We support local charities and create local employment opportunities wherever possible. We will endeavour to measure the economic impact that our venues and live events have on the local areas.

Wellbeing - We will ensure the health and well-being of all staff and visitors.

 

Governance

Sustainability policy will be centrally managed and developed individually within each country, building capacity with each team to keep sustainability at the heart of our planning and operations.

Each participating country will develop an environmental management system and action plan setting out the steps that will be taken to achieve our goals.

In 2019 we will measure our baseline environmental footprint using a standard approach and we will use this to establish metrics and targets that we will work toward each year. We will transparently track, measure, and share our progress and seek to publish annual reports. We will participate in certification schemes where appropriate.

We will share experiences (positive and negative) about changes we make, sharing best practices and learn from each other.

We will constantly seek to keep developing and improving this position.

 

-------------------

* Eleven of the seventeen Sustainable Development Goals are directly relevant to live music events and are listed here:

3 – Good Health and Well-being, 4 – Quality Education, 6 – Clean Water and Sanitation, 7 – Affordable and Clean Energy, 9 - Industry, 11 – Sustainable Cities and Communities, 12 – Responsible Consumption and Production, 13 – Climate Action, 14 – Life Below Water, 15 – Life on Land and 17 – Partnership for the Goals.